Predmet ovog ugovora jeste statusna promena pripajanja privrednog društva DUNAV-TRANSPORT DOO STARI BANOVCI, kao društva Prenosioca, privrednom društvu KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK, kao društvu sticaocu i to tako što društvo društvo Prenosilac prenosi celokupnu svoju imovinu društvu Sticaocu i prestaje sa postojanjem.

Kompletan ugovor o pripajanju možete pogledati ovde:  UGOVOR O PRIPAJANJU